Great Depression กับ COVID-19

วิกฤติเศรษฐกิจจาก COVID-19 นับว่ามีความรุนแรงมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลก…

Read More