‘UNCTAD’ ชี้เทรนด์ราคาสินค้าเกษตร-อาหารพุ่ง

เกษตร ยึดแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20ปีพัฒนาภาคการเกษตรรับการเปลี่ยนแปลงโลก ประเทศไทยมีรากฐานเป…

Read More