เปิดร่าง ‘แก้รัฐธรรมนูญ’ ฉบับรัฐบาล

เปิดรายละเอียดร่าง 'แก้รัฐธรรมนูญ' ฉบับรัฐบาล แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256) และกำหนดการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

รัฐบาล ได้เปิดเผยเอกสารบันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 63 รวม 11 หน้า ดังนี้

(1) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕๖) 

(2) กำหนดการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (เพิ่มหมวด 15/1 การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มาตรา 256/1 มาตรา 256/2 มาตรา 256/3 มาตรา 256/4 มาตรา 256/5 มาตรา 256/6 มาตรา 256/7 มาตรา 256/8 มาตรา 256/9 มาตรา 256/10 มาตรา 256/11 มาตรา 256/12 มาตรา 256/13 มาตรา 256/14 มาตรา 256/15 มาตรา 256/16 มาตรา 256/17 มาตรา 256/18 และมาตรา 256/19) 

159877127387

1

1598771291272

159877133178

3

159877135819

4

159877137491

5

159877139011

6

159877141948

7

159877143010

8

159877147588

9

  • 'พยากรณ์อากาศ' เตือนพื้นที่เสี่ยงภัย 'ฝนตกหนัก' 28 จังหวัด

  • สมมติฐานต่างชาติเที่ยวไทยปี 64 เลวร้ายสุดเหลือ 6.14 ล้านคน

  • 'มนัญญา' โพสต์เดือดปม 'พาราควอต' จะเอาสารพิษอันตรายกลับมาเพื่ออะไร

159877149475

10

159877151062

11

Related posts