สวนดุสิตโพลเผย ทางออกความขัดแย้ง ปชช.เห็นพ้องให้รัฐรับฟังอย่างจริงใจ

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องระดมสมองหาทางออกความขัดแย้ง ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2563 พบว่า 91.87% เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ต้อง ช่วยกันหาทางออกของความขัดแย้ง โดยรัฐบาลต้องรับฟังอย่างจริงใจ 88.44%

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้ระดมความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “ระดมสมองหาทางออกความ ขัดแย้ง” จํานวนทั้งสิ้น 1,263 คน (สํารวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

ประชาชนคิดว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องช่วยกันหาทางออกของความขัดแย้ง

อันดับ 1 ถึงเวลาแล้ว 91.87%

อันดับ 2 ยังไม่ถึงเวลา 8.13%

ทางออกของความขัดแย้ง ณ วันนี้ คือ

อันดับ 1 รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นอย่างจริงใจ 88.44%

อันดับ 2 ไม่ใช้ความรุนแรง 

87.57%

อันดับ 3 ไม่สองมาตรฐาน 

82.03%

อันดับ 4 จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วประเทศ 

74.19%

อันดับ 5 ถอยคนละก้าว 69.36%

ใครควรจะเป็นผู้นําในการหาทางออก

อันดับ 1 แกนนํา ตัวแทน ผู้นํากลุ่มต่าง ๆ 

27.40%

อันดับ 2 นายกรัฐมนตรี 

26.77%

อันดับ 3 ภาคประชาชน 24.37%

อันดับ 4 ภาครัฐ 24.37%

อันดับ 5 นักเรียน นักศึกษา เยาวชนคนรุ่นใหม่ 8.65%

ความคาดหวังของประชาชน ต่อ ความสําเร็จในการหาทางออก อันดับ 1 น่าจะสําเร็จ75.12%

อันดับ 2 น่าจะไม่สําเร็จ 24.88%

จากผลการสํารวจ ประชาชนเห็นว่าปัญหาความขัดแย้งสามารถแก้ไขได้หากมีความจริงใจในการรับฟัง ปฏิบัติกับ ทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ทุกพรรคด้วยมาตรฐานเดียวกัน ให้แกนนํา ตัวแทนทุกกลุ่มมาเจรจาหาทางออกร่วมกัน หากต้องการ แก้ปัญหาจริงความขัดแย้งของชาติ ณ วันนี้ ต้องแก้ไขได้สําเร็จอย่างแน่นอน

  • 'โรม' รับร่างรธน.ฉบับไอลอว์ เสี่ยงถูกตีตก แนะทางออก'รื้อใหญ่'

  • สวนดุสิตโพลเผย ทางออกความขัดแย้ง ปชช.เห็นพ้องให้รัฐรับฟังอย่างจริงใจ

  • ‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ อำนวยพร เนื่องใน ‘วันเอกราช’ เติร์กเมนิสถาน

1601195691100

Related posts