ราชกิจจา ประกาศรายชื่อบอร์ด กก.สุขภาพแห่งชาติตามมาตรา 13

ราชกิจจา ประกาศรายชื่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา 13

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้(12 ต.ค.63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง “รายนามคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ความว่า

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 13 กำหนดให้มีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “คสช.” ประกอบด้วย (1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ (2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการ (3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่นายกรัฐมนตรีกำหนดจำนวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ (54) ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ (5) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นกรรมการ (6) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเลือกกันเองจำนวนสี่คน เป็นกรรมการ (7) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรละหนึ่งคนเป็นกรรมการ (8) ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ เป็นกรรมการ (9) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ซึ่งต้องไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขโดยเลือกกันเองจำนวนหกคน เป็นกรรมการ และ (10) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ไม่ว่าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ซึ่งเลือกกันเองจำนวนสิบสามคน เป็นกรรมการ ทั้งนี้ตามมาตรา 21 กำหนดให้กรรมการที่มาจากการเลือกกันเองตามมาตรา 13 (6) (7) (8) (9) และ (10) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี โดยกรรมการตามมาตรา 13 (7) (8) (9) และ (10) จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ ประกอบกับมาตรา 21 วรรคสาม กำหนดให้เมื่อกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ดำเนินการเลือกเพื่อแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนก่อนวันครบวาระไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน

บัดนี้ การดำเนินงานสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา 27 (1) ซึ่งกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มีหน้าที่และอำนาจในการรับผิดชอบงานธุรการของ คสช. ในการนี้ สช. จึงขอประกาศรายนาม คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เพื่อให้สาธารณะรับทราบ ดังมีรายนามคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้

1. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ

2.นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รองประธานกรรมการ

3.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรรมการ

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ

5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ

6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรรมการ

7. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ

8. นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรี กรรมการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

9. นายธนรรณพ สมชัยยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม กรรมการ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

10. ผู้แทนจากแพทยสภา กรรมการ

  • เตรียมตัวให้พร้อม! 'ดอยหลวงเชียงดาว' เปิดรับนักท่องเที่ยว 1 พ.ย.นี้

  • รู้อะไรก็ไม่สู้รู้จริง : รู้จัก ‘มิวเซียมสยาม’ ผ่าน ‘นักบริการความรู้’

  • CP เปิดทรูดิจิทัล ปาร์ค จัดอีเวนท์จ้างงาน 2.8 หมื่นตำนแหน่ง

11. ผู้แทนสภาเภสัชกรรม กรรมการ

12. ผู้แทนจากสภาการพยาบาล กรรมการ

13. ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์ กรรมการ

14. ผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทย กรรมการ

15. ผู้แทนทันตแพทยสภา กรรมการ

16. ผู้แทนสภากายภาพบำบัด กรรมการ

17. ผู้แทนสภาการสาธารณสุขชุมชน กรรมการ

18. ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพ กรรมการ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ

19. นางปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร นโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์

20. นางอัจฉรา เชียรวิชัย กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

21. นางสาวศรีโสภา มีเจริญ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา การจัดการความรู้

22. นางสุวรรณา บุญกล่า กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี สารสนเทศ

23. นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

24. นางมุกดา อินต๊ะสาร กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่น

25. นายมนตรี อิ่มเอก ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต 1 กรรมการ

26. นายวีระ รัตนศิริกุลชัย ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต 2 กรรมการ

27. นายเหรียญ บุญส าลี ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต 3 กรรมการ

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ ปนาทกูล กรรมการ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต 4

29. นายพนัส พฤกษ์สุนันท์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต 5 กรรมการ

30. นายสุรพัศ์โยธิน บูรณานนท์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต 6 กรรมการ

31. นายสุทธินันท์ บุญมี ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต 7 กรรมการ

32. นางนิสิต ศักยพันธ์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต 8 กรรมการ

33. นายปรีชา อุยตระกูล ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต 9 กรรมการ

34. นายนพภา พันธุ์เพ็ง ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต 10 กรรมการ

35. นายสุชีพ พัฒน์ทอง ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต 11 กรรมการ

37. นางกัลยา เอี่ยวสกุล ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต 12 กรรมการ

38. นายวิชัย โชควิวัฒน ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต 13 กรรมการ

39. นายประทีป ธนกิจเจริญ กรรมการและเลขานุการ

40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ พุทธาศรี ผู้ช่วยเลขานุการ

41. นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ช่วยเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563

ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

Related posts