ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ‘เอนก’ ตั้ง ‘ดวงฤทธิ์’ นั่งเลขาฯ – ‘จักษ์’ เป็นที่ปรึกษา

“ราชกิจจาฯ” เผยแพร่คำสั่ง “รมว.อว.” แต่งตั้ง “ดวงฤทธิ์” นั่ง เลขานุการ “เอนก” ส่วน “อ.จักษ์” เป็นที่ปรึกษา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 153/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามประกาศลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 วรรคสอง แห่งพระราชญญัติระเบียบข้ารการการเมือง พ.ศ.2535 ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 จึงแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้

1. นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

2. รองศาสตราจารย์จักษ์ พันธ์ชูเพชร เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2563
เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  • กลุ่ม "นักเรียนเลว" กว่า 50 คนทยอยปักหลักหน้า ศธ. "แอมมี่" เข้าร่วม

  • ราคายางพุ่งทะลุ 60 บาท/กิโล ครั้งแรกในรอบ 3 ปี

  • วัคซีนจะได้จริงหรือไม่? หุ้นกลุ่มไหนควรเก็บไว้ในพอร์ต

Related posts