พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ‘มะสบรี แวสาหะ’

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน “มะสบรี แวสาหะ”

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ 9 ตุลาคม 2563 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ นายหมวดตรี ให้แก่
สมาชิก มะสบรี แวสาหะ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดน
อําเภอปะนาเระที่ 3 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานี ที่เสียชีวิตเนื่องจาก
การปฏิบัติหน้าที่กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่วันที่
3 กรกฎาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี

160224541851

  • สำรอง 'กฎอัยการศึก' คุม 'ม็อบตุลา'

  • 'พยากรณ์อากาศ' วันนี้ 'กรมอุตุนิยมวิทยา' ชี้ ไทยยังมีฝนตกต่อเนื่อง

  • ส่องเคส 'ปาท่องโก๋ การบินไทย' และ 'ชาไข่มุก แอร์เอเชีย' ของกินเล่น รายได้ไม่เล่น!

Related posts