‘ปิยบุตร’ เสนอแก้ รธน.60 แนะเพิ่มหมวดการลบล้างผลพวงและป้องกันรัฐประหาร

“ปิยบุตร” เผยแพร่เอกสารความเห็นส่วนตัว แก้ รธน.60 ไล่ทีละหมวดแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม ชี้ห้ามเครือข่าย คสช.-แม่น้ำห้าสายร่วมเป็น สสร. แนะเพิ่มหมวดการลบล้างผลพวงและป้องกันรัฐประหาร

ความคืบหน้าการทำงานของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ที่ล่าสุด นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน กมธ.ชุดดังกล่าว เปิดเผยว่า รายงานการศึกษาของ กมธ.เสร็จเรียบร้อยแล้ว เตรียมยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคมนี้ เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจะส่งรายงานฉบับนี้ไปให้รัฐบาลดำเนินการต่อไปนั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในรายงานฉบับดังกล่าว นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ในฐานะ กมธ. ได้จัดทำความเห็นโดยสังเขปต่อการแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 แนบไปด้วย ซึ่งเอกสารดังกล่าวเป็นความเห็นส่วนตัวขนาดความยาว 25 หน้ากระดาษ ไล่เรียงไปทีละหมวด ว่าควรต้องแก้ไขเรื่องอะไรและแนวทางเป็นอย่างไรบ้าง

159860872237

ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์คณะก้าวหน้า และเพจของนายปิยบุตร ทั้งนี้จากการเข้าไปอ่านเอกสารดังกล่าว มีหลายประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขที่น่าสนใจ อาทิ ในหมวดที่ 1 และ 2 ยืนยันว่าสามารถแก้ไขได้ และในอดีตก็เคยมีการแก้ไขมาแล้ว โดยในหมวด 2 หากต้องแก้ไขเพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่อย่างสอดคล้องกับประชาธิปไตย ก็ควรมีการพิจารณา ขณะที่หมวดที่ 3 เรื่อง สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นั้น ต้องบัญญัติไว้ให้ชัดเจน

นอกจากนี้ยังเสนอให้มีการเพิ่มสิทธิใหม่ๆ เข้าไปด้วย ได้แก่ สิทธิในการมีน้ำสะอาดบริโภค สิทธิในการมีอากาศบริสุทธิ์ สิทธิในการใช้ทรัพย์สินที่ใช้สอยร่วมกัน (common) ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินของรัฐและไม่ใช่กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของเอกชน สิทธิในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่เร็วโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สิทธิในการรับเงินเดือนพื้นฐาน (Universal Basic Income)สิทธิในการมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในความเห็นโดยสังเขปฯ ดังกล่าว มีหลายหมวดที่นายปิยบุตรเสนอว่า ควรยกเลิก เพราะเห็นว่าไม่จำเป็นต้องบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญก็ได้ อาทิ หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ และหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ขณะที่ในหมวด 7 รัฐสภา เสนอให้ยกเลิกวุฒิสภา ใช้ระบบสภาเดียว

159860884637

นอกจากนี้ให้เพิ่มบทบาทของฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาล และให้สภาตั้งผู้ตรวจการกองทัพ ผู้ตรวจการศาล ผู้ตรวจการองค์กรอิสระด้วย ในหมวด 10 ศาล เสนอระบบตรวจสอบถ่วงดุลศาล และออกแบบจุดยึดโยงกับประชาชนมากขึ้น ในหมวด 11 ศาลรัฐธรรมนูญ แก้ไขที่มาให้มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตย ยึดโยงกับประชาชน

หมวด 12 องค์กรอิสระ แก้ไขที่มาให้เชื่อมโยงกับประชาชน สร้างระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรอิสระ หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอให้นำรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 มาใช้และเพิ่มอำนาจหน้าที่ การแบ่งรายได้ การเก็บภาษีให้ท้องถิ่นมากขึ้น สร้างสภาพลเมืองท้องถิ่นทำหน้าที่ตรวจสอบ กำหนดกระบวนการจัดทำงบประมาณแบบประชาชนมีส่วนร่วม รวมทั้งเปิดทางให้มีการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคได้

  • กกพ.ไฟเขียว ปตท.ขึ้นค่าบริการเก็บ-แปรสภาพก๊าซ

  • ครช. จัดเสวนา ผ่าทางตันรัฐธรรมนูญไทย ไม่แก้ไขเขียนใหม่เท่านั้น

  • รมว.ยุติธรรม เปิดโมเดลบำบัดผู้ติด 'ยาเสพติด' ด้วยครอบครัว

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า นอกจากนี้ในหมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ นายปิยบุตรได้เสนอเพิ่มเติมหมวด 15/1 การจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ที่ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาและขั้นตอนต่างๆ มากขึ้น และนอกจากนี้ห้ามผู้เคยดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีหรือตำแหน่งอื่นใดตามรัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) พ.ศ.2557 ลงสมัครเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) หรือมีตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และนอกจากนี้ นายปิยบุตร ยังเสนอให้เพิ่มเติมหมวด 17 การลบล้างผลพวงรัฐประหารและการป้องกันรัฐประหาร เอาไว้ด้วย

Related posts