ตั้ง คกก.วิสามัญ เตรียมพร้อมเลือกตั้งปี 64

สภา กทม.ตั้ง คกก.วิสามัญ เตรียมพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ปี 64 วางกรอบพิจารณา 90 วัน

ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล...อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

160205581961

ในที่ประชุม นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เสนอญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานคร ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร ในปี 2564 เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น..2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 เม..2562 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ประกอบกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) ..2562 ได้แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น .. 2562

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น .. 2562 กำหนดว่า เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใด จะแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบเพื่อกำหนดวันเลือกตั้ง ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ..2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไว้แล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้สภากรุงเทพมหานคร ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครในปี 2564 โดยที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ ดังกล่าว จำนวน 15 คนกำหนดพิจารณาแล้วเสร็จ 90 วัน

Related posts