‘จเรตำรวจ’สั่งทุก’กองบัญชาการ’ส่งจนท.แจงปม’อมเบี้ยเลี้ยงโควิด’

“จเรตำรวจ” ส่งหนังสือถึง “ผู้บังคับบัญชา” แต่ละ “กองบัญชาการ” เตรียมจนท. แจงปม “อมเบี้ยเลี้ยงโควิด” ชี้ หากพบว่ามีการเบิกเงินแล้ว นำไปคืน ถือว่าผิดวินัย

พล...อดิศร์ งามจิตสุขศรี รองจเรตำรวจแห่งชาติ (รอง จตช.) ประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องอมเบี้ยเลี้ยงโควิด-19 ได้มีหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาแต่แต่กองบัญชาการ ให้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และข้อมูลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ทั้งนี้การตรวจสอบดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากมีการร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ว่าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการเบิกจ่ายเบี้ยงเลี้ยงโควิด-19 แล้ว ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้รับเงินไม่เป็นไปตามจำนวนที่เบิก หรือไม่ได้รับเงินตามที่มีการเบิกจ่ายจริง หรือมีการโอนเงินเข้าบัญชีแล้วให้ข้าราชการตำรวจที่ได้รับเงินเบิกเงินแล้วนำไปคืน เป็นการกระทำผิดวินัยหรือประพฤติมิชอบหรือทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่

ซึ่งในคำสั่งได้ให้แต่กองบัญชาการมีการจัดเตรียมความพร้อมไว้ 2 ส่วน คือ

1. จัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงโควิด-19 ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยระดับ ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานอกที่ตั้ง ศปม. ผู้ที่มีรายชื่อรับเบี้ยเลี้ยงโควิด-19 ทุกนาย

  • สำรอง 'กฎอัยการศึก' คุม 'ม็อบตุลา'

  • 'พยากรณ์อากาศ' วันนี้ 'กรมอุตุนิยมวิทยา' ชี้ ไทยยังมีฝนตกต่อเนื่อง

  • ส่องเคส 'ปาท่องโก๋ การบินไทย' และ 'ชาไข่มุก แอร์เอเชีย' ของกินเล่น รายได้ไม่เล่น!

2.ให้จัดเตรียมเอกสาร ประกอบด้วย คำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานอกที่ตั้ง ศปม. เพื่อป้องกันโควิด-19  หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอก ศปม. (ตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ 0010.273/2703 ลง 3 กรกฎาคม2563) ใบลงเวลาการปฏิบัติงานแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง หลักฐานการจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงโควิด-19 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารและรายการเดินบัญชีของข้าราชการตำรวจตามข้อ 3. ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง ปัจจุบันโดยให้ปรากฎยอดเงินเบี้ยเลี้ยงโควิด-19 ที่เข้าบัญชีพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

Related posts