CP เผย 5 หลักสูตร ปั้นผู้บริหารยกระดับธรรมาภิบาล

เครือซีพียกระดับธรรมาภิบาลสู่สากล เดินหน้าอบรม “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” ประจำปี 2563 แก่ผู้บริหารระดับสูงทุกกลุ่มธุรกิจ วาง 5 หลักสูตรขับเคี่ยวอย่างเข้มข้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานระดับโลก

นางรงค์รุจา สายเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านธรรมาภิบาล สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดอบรมเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2563 แก่ผู้บริหารระดับสูงบริษัทในเครือฯ ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาผู้นำเพื่อให้ความรู้และทักษะเรื่องแนวโน้มของการกำกับดูแลกิจการที่เครือฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ได้จัดทำหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงรวม 5 หลักสูตร

รวมทั้ง เพื่อเป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการของเครือฯ ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีจริยธรรมและความโปร่งใส ลดความเสี่ยง  และเป็นการทำงานร่วมกับตัวแทนจากบริษัทในเครือฯ ให้มีแนวทางบริหารจัดการที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายและแนวปฏิบัติของเครือฯ 

159867913921

สำหรับหลักสูตรประจำปีนี้ ประกอบด้วย

1. Corporate Governance in Practice

2. Preventing Corruption & Fraud

3. Fair Trade Competition

4. Human Rights & Labor Practice

5. Strategic Cyber Security Management ซึ่งมีเป้าหมายให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถนำไปประยุกต์ให้เป็นหนึ่งเดียวกับการทำธุรกิจ 

ในการนี้ ได้จัดอบรมหัวข้อ Corporate Governance in Practice ครั้งที่ 1 ไปเมื่อ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา และต่อมาในวันที่ 28 สิงหาคม ได้จัดอบรมหัวข้อ Preventing Corruption & Fraud โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากทุกกลุ่มธุรกิจในเครือเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

ส่วนหัวข้อ Fair Trade Competition , Human Rights & Labor Practice และ Strategic Cyber Security Management จะทยอยจัดอบรมให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้

ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตระหนักดีว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ คือรากฐานที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งในปัจจุบัน กฏหมาย และกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจนั้นมีความเข้มข้น เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ว่าบริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้

โดยการรักษาไว้และพัฒนาแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศที่กลุ่มบริษัทในเครือเข้าไปดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นความท้าทายของเครือฯ ในการมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนที่พร้อมสร้างคุณค่าให้แก่สังคมโดยรวม

Related posts