6 หน่วยงานอุ้มเกษตรกรลดผลกระทบ ‘โควิด’ เปิดตัว Better Farms Better Lives

รัฐ-เอกชน 6 หน่วยงาน ร่วมสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เปิดตัวโครงการ Better Farms, Better Lives

20 สิงหาคม 2563 บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว มูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โปรดิวส์ จำกัด เปิดตัวโครงการ Better Farms, Better Lives เพื่อส่งความห่วงใยต่อภาคการเกษตรโดยการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่กำลังเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทย

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ Better Farms, Better Lives พร้อมรับมอบชุดผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ความปลอดภัยจำนวน 50,000 ชุด

พร้อมโครงการการฝึกอบรมความรู้การผลิตข้าวในวิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ลดเวลาและแรงงาน ทำให้ชุมนุมชนเกิดความยั่งยืน รวมมูลค่า 20 ล้านบาท จาก นายโจว ฝาน รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาครอบคลุม จังหวัดปทุมธานี สุพรรณบุรี พิษณุโลก และพื้นที่ใกล้เคียง 26 จังหวัด และมีผู้นำกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดปทุมธานี

นายทรรศนะ ลาภรวย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งกรมการข้าว มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชาวนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าวอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย โดยให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปลอดภัยทั่วประเทศ ในการสร้างการรับรู้ในชุมชนเกี่ยวกับการผลิตข้าวและการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“ภายใต้การดำเนินการโครงการ Better Farms, Better Lives นี้ กรมการข้าวได้สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปลูกข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ตลอดจน ระบบการผลิตแปรรูปและการจัดการตลาดผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้บนพื้นฐานของหลักความพอเพียง สีกินเหลือขาย”

159806326215

นายวีรพล เจริญพานิช ผู้บริหารประจำประเทศไทยและเวียดนาม แผนกครอปซายน์ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไบเออร์ประกาศความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยมากกว่า 100 ล้านราย ในประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยภายในปี 2573

ทั้งนี้ โครงการ Better Farms, Better Lives มีวัตถุเพื่อช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งเกษตรกรรายย่อย ถือเป็นกำลังสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงด้านอาหารของประชากรโลกที่มีเนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือไปจากการส่งมอบชุดผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ความปลอดภัย ไบเออร์จะทำงานร่วมกับพันธมิตรในการจัดทำคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์และจัดการฝึกอบรมองค์ความรู้การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย

159806329394

นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ประธานมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย กล่าวว่า มูลนิธิฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์ และความห่วงใยภาคการเกษตร ควบคู่กับการทำกิจกรรมเติมพลัง 4 องค์ความรู้อาชีพชาวนาไทย นอกเหนือจาก ด้านความปลอดภัย การเน้นเพื่อสร้างนวัตกรรมบนความพอเพียงสีกิน เหลือขาย

รวมทั้งจะร่วมกับ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฟื้นฟูถิ่นฐานวิถีชีวิตใหม่ ตลอดจน เน้นการสร้างระบบเงินออม เศรษฐกิจชุมชนชาวนาไทยสู่ความยั่งยืนภายใต้โครงการโดยการดำเนินงาน จะร่วมกับอาสาสมัคร เกษตรกรแกนนำ 52 คนที่ได้ผ่านการคัดกรองและอบรมทีมงาน เพื่อให้บริการชาวนา 50,000 ครอบครัวในชุมชน 26 จังหวัดเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา

นายชวลิต ตั้งอริยกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส์ จำกัด กล่าวว่า เกษตรกรในประเทศไทยไม่เพียงแต่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 แต่ยังประสบปัญหาจากภัยเเล้งในช่วงที่ผ่านมา โครงการ Better Farms, Better Lives ของไบเออร์นี้จะช่วยให้เกษตรกร สามารถลดต้นทุนการผลิตในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกที่มาถึงนี้

โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จะให้การช่วยสนับสนุนการเชื่อมโยงให้กับเกษตรกรส่วนหนึ่งในโครงการฯ สู่ตลาดรับซื้อผลผลิต เพื่อเป็นการช่วยเหลือในด้านการตลาดของผลผลิตข้าวที่ผลิตได้ และเป็นการสนับสนุนรายได้ของเกษตรกรให้สามารถผ่านช่วงสถานการณ์ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

Related posts