ผงะหนี้คงค้าง”กองทุนสหกรณ์’กว่า75%

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เผยทุนดำเนินงาน กพส. 6.2พันล้าน 75%อยู่ในรูปลูกหนี้เงินกู้ ปี63 วางกรอบอีก3.9พันล้านปล่อยกู้ต่อยอดธุรกิจ
 

นายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่าผลการจัดสรรกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.)ที่มีทุนดำเนินงาน (วันที่ 31 ส.ค. 2563) จำนวน 6,238.22 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในรูปลูกหนี้เงินกู้ จำนวน 4,732.80 ล้านบาทหรือ 75.87%โดยในปีงบประมาณพ.ศ. 2563 กพส. ได้กำหนดกรอบในการบริหารเงินกู้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สหกรณ์กู้ยืมหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยจัดสรรวงเงินไว้ 3,900 ล้านบาท

แบ่งเป็นการให้กู้ยืมในโครงการปกติ (อัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกหนี้ กพส.) วงเงิน 2,190 ล้านบาท สำหรับสหกรณ์กู้ยืมไปเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ การจัดหาสินค้ามาจำหน่าย รวบรวมผลผลิต หรือลงทุนในทรัพย์สิน และเงินกู้ยืมในโครงการพิเศษ (อัตราดอกเบี้ย 0-1%)วงเงิน 1,710 ล้านบาท เพื่อดำเนินการภายใต้นโยบายภาครัฐ เช่น การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนของสหกรณ์ การส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ประสบสาธารณภัย และแก้ไขปัญหาด้านราคาสินค้าเกษตร การปรับเปลี่ยนการเกษตรตามแผนที่ Agri-Map ในนิคมสหกรณ์ การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร การปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ การบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ และกาแฟในสถาบันเกษตรกร ฟื้นฟูการใช้อุปกรณ์การตลาดตามโครงการ ASPL เป็นต้น

สำหรับการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำและเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพารา กพส. ได้จัดสรรเงินกู้เพื่อสนับสนุนการผลิตหลักนำทางและแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีตของสหกรณ์ วงเงิน 100 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรวบรวมและแปรรูป รวมทั้งการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยกำหนดให้สหกรณ์ละไม่เกิน 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1 %ต่อปี ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 3 ปี

นอกจากนี้ กพส. ได้ให้การช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ซึ่งประสบภาวะภัยแล้ง สาธารณภัย รวมถึงการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 โดยสนับสนุนทั้งในการจัดหาแหล่งน้ำและการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ อย่างต่อเนื่องระหว่างปี 62-63 รวม 7 โครงการ จำนวน 2,111.34 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการจัดหาแหล่งน้ำให้สมาชิกสหกรณ์ วงเงิน 365.55 ล้านบาท โครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง วงเงิน 484.23 ล้านบาท โครงการสนับสนุนเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก( เริ่ม ม.ค.62) วงเงิน 98.71 ล้านบาทโครงการสนับสนุนเงินกู้สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุน (เริ่ม ก.ย. 62) วงเงิน 37.06 ล้านบาท โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ วงเงิน 481.54 ล้านบาท โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ อาทิ การปลูกพืชผสมผสาน การสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา วงเงิน 430 ล้านบาท และโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง วงเงิน 255 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 กพส. ได้มีมาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ โดยได้พิจารณาอนุมัติขยายเวลาชำระหนี้เงินกู้ให้กับสหกรณ์ที่เป็นลูกหนี้ กพส. ซึ่งได้กู้ยืมเพื่อนำไปให้สมาชิกกู้ และเพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่าย รวมจำนวน 168 สหกรณ์ 201 สัญญา เป็นเงิน 408.81 ล้านบาท มีสมาชิกได้ประโยชน์กว่า 22,891 ราย

ผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินกู้ กพส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 10 ก.ย. 2563) จำนวน 3,428.30 ล้านบาทคิดเป็น87.91 %ของกรอบวงเงิน เป็นโครงการปกติ จำนวน 1,928.44 ล้านบาท และโครงการพิเศษ จำนวน 1,499.86 ล้านบาท ซึ่งในเดือนกันยายน 2563 คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายอีกไม่น้อยกว่า 317 ล้านบาท เมื่อสิ้นปีงบประมาณคาดว่าจะมีผลเบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่า 3,745 ล้านบาท หรือประมาณ 96 %ของกรอบวงเงิน

ภายใต้กรอบวงเงินที่สนับสนุนมีจำนวนจำกัด กพส. ได้มุ่งหวังให้สหกรณ์ได้นำไปพัฒนากิจการให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก ซึ่งจากการติดตามประเมินผลประโยชน์ที่สหกรณ์และสมาชิกได้รับจากการให้เงินกู้ดังกล่าว ทำให้สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น 28,923.96 ล้านบาท สามารถลดต้นทุนจากการดำเนินงานได้ 266.13 ล้านบาท ส่งผลต่อสมาชิกได้รับบริการ 455,259 ราย สามารถลดต้นทุนในการประกอบอาชีพได้ 167.60 ล้านบาท และเพิ่มรายได้จากประกอบอาชีพ 84.09 ล้านบาท

Related posts