ทุนขนเงินลงตะวันออกแรงไม่ตก

มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคกลางมากที่สุด จำนวน 346 โครงการ คิดเป็น 46% ของจำนวนโครงการทั้งหมด รองลงมาคือภาคตะวันออก ซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี มีคำขอรับการส่งเสริม 249 โครงการ คิดเป็น 33%

การขอรับการส่งเสริม ในเดือนม.ค.-มิ.ย.2563 มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 754 โครงการ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 7%  และมีมูลค่าเงินลงทุน 158,890 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน17%  เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

ส่วนการกระจายตัวของการลงทุนพบว่า 6 เดือนแรกปีนี้ มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคกลางมากที่สุด จำนวน 346 โครงการ คิดเป็น 46% ของจำนวนโครงการทั้งหมด รองลงมาคือภาคตะวันออก ซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี มีคำขอรับการส่งเสริม 249 โครงการ คิดเป็น 33%

นอกจากนี้ยังมีการขอส่งเสริมมาตรการพิเศษซึ่งพบว่ามูลค่าการลงทุนสูงคือกลุ่มพลังงงานทดแทนฯมีมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 548%  อย่างไรก็ตาม ด้านจำนวนโครงการพบว่ากลุ่มปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมีจำนวนสูงขึ้นถึง 11% 

ส่วนการลงทุนจากต่างชาติมีมูลค่า 41,930ล้านบาทและต่างชาติร่วมทุนไทยมูลค่า 53,690ล้านบาท

Related posts