จุรินทร์ นำ พาณิชย์ยกระดับเศรษฐกิจไทยเชื่อมโยงเศรษฐกิจรอบอ่าวตังเกี๋ย -จีน

“จุรินทร์”เตรียมเข้าประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ ผ่านระบบทางไกล15ต.ค. เปิดทางเชื่อมโยงการค้าการลงทุนของไทยผ่านอ่าวเป่ยปู้

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เตรียมปาฐกถา พิเศษในพิธีเปิดการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ ครั้งที่ 11 (11th Pan-Beibu Gulf Economic Cooperation Forum) ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 15 ต.ค. 2563 ที่เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประเทศจีน โดยนายจุรินทร์จะเข้าร่วมโดยใช้ปาฐกถาผ่านระบบการประชุมทางไกล 
160239418128

นางมัลลิกา กล่าวว่า  นายจุรินทร์ให้ความสำคัญในการหารือเรื่องท่าเรือสากลการเสริมสร้างระเบียงทางการค้าเชื่อมทางบกกับทางทะเลระหว่างประเทศแห่งใหม่ในยุคสมัยใหม่ของกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจนี้ ซึ่งที่ประชุมจะได้มีการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระเบียงทางการค้าเชื่อมทางบกกับ ทางทะเลสายใหม่ หรือ New International Land-Sea Trade Corridor ความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือและ เส้นทางขนส่งทางบก ความร่วมมือและการพัฒนาด้านการขนส่งในหลายรูปแบบ และการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการ ทางศุลกากรระหว่างประเทศสมาชิก 
” การพัฒนาความเชื่อมโยงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มโอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตรและผลไม้ของไทยไปจีนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงของประเทศ “
ทั้งนี้นโยบายไทยเราพร้อมใช้จุดแข็งด้านยุทธศาสตร์ที่ตั้งของประเทศร่วมมือกับจีน ในการขยายความร่วมมือด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการขนส่งทางทะเล และการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง ท่าเรือของประเทศรอบอ่าวและต่อยอดการใช้ประโยชน์จากการเปิดตลาด ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ซึ่งปัจจุบันมีการยกเลิกการเก็บภาษีสินค้าระหว่างกันกว่า90 %ของรายการ สินค้าทั้งหมดแล้ว”
160239423937
นางมัลลิกา กล่าว นายจุรินทร์ ให้ความสำคัญความร่วมมือนี้เพื่อพัฒนาให้อ่าวเป่ยปู้หรืออ่าวตังเกี๋ยเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อขยายการค้าการลงทุนระหว่าง ประเทศสมาชิก เน้นการหารือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการขนส่งทางบกและทางทะเล โดยเฉพาะ การพัฒนาความร่วมมือระหว่างท่าเรือของประเทศสมาชิก ซึ่งนายจุรินทร์ เห็นว่าจีนโดยรัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซีเป็นเจ้าภาพจัดประชุมความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้มาแล้ว 10 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับอ่าวเป่ยปู้ หรืออ่าวตังเกี๋ย และทะเลจีนใต้ ได้แก่ จีน โดยเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (กว่างซี) มณฑลกวางตุ้ง และมณฑลไห่หนาน และ เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน และไทย และจากนโยบายของนายจุรินทร์ที่ผ่านมามีผู้แทนระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมการประชุมความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง เป็นการกระชับความสัมพันธ์ ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับจีนและประเทศสมาชิกในภูมิภาคอีกทางหนึ่ง 
ทั้งนี้ จีนยังเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย การค้าระหว่างไทยกับจีนเมื่อปี 2562 มีมูลค่า 79,500 ล้านดอลลาร์คิดเป็น16.4 %สินค้าส่งออกสาคัญ เช่น เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์และส่วนประกอบ ส่วนไทยนำเข้าจากจีนมูลค่า 50,300 ล้านดอลลาร์ สินค้าเข้ามา เช่น เครื่องจักรไฟฟ้าและ ส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เหล็ก และเหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 

Related posts