‘คมนาคม’ ดันศูนย์ฝึกอู่ตะเภา หนุนไทยฮับการบินอาเซียน

การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกมีความคืบหน้าไม่เฉพาะการพัฒนาสนามบินที่บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด ได้สิทธิพัฒนาและบริหารสนามบิน 50 ปี

การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกมีความคืบหน้าไม่เฉพาะการพัฒนาสนามบินที่บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด ได้สิทธิพัฒนาและบริหารสนามบิน 50 ปี ในขณะที่การพัฒนาส่วนอื่นมีความคืบหน้ารวมถึงการตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา ที่จะผลิตบุคลากรเพื่อป้อนเมืองการบินภาคตะวันออก

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงการติดตามการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา และโครงการพัฒนาทางอากาศ ณ พื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา โดยระบุว่า โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฯ อู่ตะเภา อยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โดยได้รับการจัดสรรพื้นที่จากสำนักงานบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ

ทั้งนี้ สบพ.ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการพื้นที่ ประกอบไปด้วย สิ่งปลูกสร้างเดิม ระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ ตลอดจนการวางผังอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน ซึ่งต้องยึดหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ในเรื่องความสูงอาคาร ต้องไม่เกิน 45 เมตร เนื่องจากโครงการตั้งอยู่ภายนอกเขต AIRSIDE ของสนามบิน

อีกทั้ง โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมฯ อู่ตะเภา จะต้องยึดหลักตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารอื่นๆ ของประเทศไทย มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน กฎหมายว่าด้วยการผลิตพลังงานควบคุม กฎหมายว่าด้วยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น

159862414677

นายถาวร ยังระบุด้วยว่า พื้นที่ใกล้เคียงของโครงการศูนย์ฝึกอบรมฯ อู่ตะเภานั้น ยังประกอบไปด้วย ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ปัจจุบันเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการรัฐ (พีพีพี) มีมูลค่าเงินลงทุนโครงการ จำนวน 293,699 ล้านบาท และคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปี 2568 เป้าหมายของการพัฒนาเพื่อผลักดันให้เป็น EEC Airport การเป็นศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาค รวมทั้งรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน

ส่วนด้านการให้บริการเดินอากาศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เบื้องต้นได้รับทราบข้อมูลจากทางบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด (บวท.) ซึ่งมีแผนจะพัฒนาระบบเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศเพื่อรองรับการเปิดใช้งานสนามบินเฟสใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และกลุ่ม UTA (บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด) เพื่อกำหนดพื้นที่ก่อสร้างหอบังคับการบินและจุดวางตำแหน่งระบบอุปกรณ์ในสนามบิน ซึ่งจะได้ข้อสรุปภายในเดือน ก.ย.นี้

รายงานข่าวจากสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ระบุว่า ตำแหน่งที่ตั้งของโครงการศูนย์ฝึกอบรมฯ อู่ตะเภา จะอยู่บนพื้นที่ของเมืองการบินภาคตะวันออก มีพื้นที่ได้รับจัดสรรจากกองทัพเรือ รวม 100 ไร่ พื้นที่ใกล้เคียงติดกับศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และโครงการส่วนต่อขยาย MRO ที่จะมีการผลักดันลงทุนในอนาคต

โดยปัจจุบันยังอยู่ระหว่างออกแบบก่อสร้างอาคาร มีกรอบแนวคิดพัฒนาให้เป็นอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน ซึ่งอาคารและสิ่งก่อสร้าง ศูนย์ฝึกอบรมฯ อู่ตะเภา ระยะที่ 1 อาทิ อาคารเรียนช่างอากาศยาน และโรงจอดอากาศยาน พื้นที่ราว 32,000 ตารางเมตร ลานจอดอากาศยาน (APRON) 16,300 ตารางเมตร อาคารสาธารณูปโภค 2,000 ตารางเมตร อาคารบริหารงานและโรงอาหาร 13,000 ตารางเมตร รวมไปถึงลานฝึกซ่อมอากาศยานชนิดมีหลังคา ลานจอดรถ และทางเดินเชื่อมลอยฟ้า เป็นต้น

สำหรับงบประมาณค่าก่อสร้างโครงการ เบื้องต้นประเมินไว้ที่ 1,800 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ค่าก่อสร้างอาคารเรียนช่างอากาศยานและโรงจอดอากาศยาน 929 ล้านบาท ค่าก่อสร้างลานจอดอากาศยาน 228 ล้านบาท อาคารสาธารณูปโภค 168 ล้านบาท อาคารบริหารงานและโรงอาหาร 405 ล้านบาท ลานฝึกซ่อมอากาศยานชนิดมีหลังคา 12.7 ล้านบาท รวมไปถึงอาคารรักษาความปลอดภัย 11.78 ล้านบาท ทางเชื่อมระหว่างอาคาร 11 ล้านบาท ที่จอดรถแบบมีหลังคา 3.74 ล้านบาท อาคารพักขยะ 1.5 ล้านบาท และงานภายนอกอื่นๆ อีก 43.6 ล้านบาท

นอกจากนี้ โครงการศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา สบพ.จะพัฒนาขึ้นเพื่อผลิตช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน (ช่างไลเซนส์) เพื่อรองรับโครงการ MRO ของการบินไทย ที่จะเกิดขึ้นในสนามบินอู่ตะเภา รวมไปทั้งพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับกับโรงงานผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน (OEM) ที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ผ่านมา สบพ. ได้ทยอยส่งอาจารย์ไปฝึกอบรมในต่างประเทศ เรียนรู้เทคโนโลยีกับบริษัทผู้ผลิตอากาศยานทั้งในฝรั่งเศส เยอรมนี อังกฤษ และสิงคโปร์ เบื้องต้นคาดว่าศูนย์ฝึกอบรมฯ อู่ตะเภา จะสามารถผลิตช่างซ่อมอากาศยานได้ราว 300-400 คนต่อปี ช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตนักศึกษาด้านการบินให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากปัจจุบันที่สามารถผลิตได้เฉลี่ย 3.7 พันคนต่อปี ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางผลิตบุคลากรด้านการบินในภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้ การลงทุนพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมฯ อู่ตะเภา สบพ.ได้แบ่งการลงทุนออกเป็น 2 ช่วง โดยระยะที่ 1 สบพ.จะเป็นผู้ดำเนินการลงทุนเอง ส่วนระยะที่ 2 จะเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน เพื่อพัฒนาหลักสูตรในระดับสูงมากขึ้น  

Related posts