เตรียมระบบพร้อมสอนออนไลน์ หากไม่พร้อมเปิดสอนได้ตามปกติ

เรียนออนไลน์

ประเด็นน่าสนใจ

  • รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทำการตรวจเยี่ยมการทดสอบระบบเรียนออนไลน์
  • เผื่อกรณีที่ทางโรงเรียนไม่สามารถเปิดสอนได้ตามปกติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

วันนี้ (25 พ.ค.63) นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทำการตรวจเยี่ยมการทดสอบระบบเรียนออนไลน์ เผื่อกรณีที่ทางโรงเรียนไม่สามารถเปิดสอนได้ตามปกติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั้งนักเรียนระดับประถมฯ และระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านบางกะปิ

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นตันไป ทุกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต้องทดสอบความพร้อมในการเรียน ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการทดสอบ เพื่อให้มีความสมบูรณ์ และเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมากที่สุด รวมถึงวางแผนการออกเยี่ยมบ้านในกรณีที่จำเป็น เช่น เด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือเด็กที่ไม่มีอุปกรณ์ ไอที เป็นต้น

ทั้งนี้ หากสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จะมีมาตรการดูแล และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้โรงเรียนเป็นแหล่งเพาะเชื้อ เช่น มีการจัดชั้นเรียนให้มีระยะห่างทางสังคม การเหลื่อมเวลามาเรียน การคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน จัดให้มีเครื่องมือป้องกัน เช่น หน้ากาก เจลแอลกอฮอลล์ เฟสชิลด์ เป็นต้น

แต่ถ้าหากไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ จะดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามที่ได้เตรียมความพร้อมไว้ โดยต้องจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมนักเรียนทุกคน ทั้งกลุ่มที่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ และกลุ่มที่ไม่มีพร้อมเรียนออนไลน์

เรียนออนไลน์

Share

Related posts