อัสสัมชัญบางรัก เปิดภาคเรียนวันแรก ในสถานการณ์โควิด-19

ประเด็นน่าสนใจ

  • โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ เปิดภาคเรียนวันแรกหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  • นักเรียนบางส่วนอาจจะยังปรับเวลาการเดินทางไม่ทันเวลาเข้าเรียน
  • ทางโรงเรียนมีมาตรการในการป้องการการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด

วันนี้ ( 1 ก.ค. 63 ) ที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ เปิดภาคเรียนวันแรกหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีแนวโน้มคลี่คลายอย่างต่อเนื่อง โดยนักเรียนบางส่วนอาจจะยังปรับเวลาการเดินทางไม่ทันเวลาเข้าเรียน ส่งผลให้นักเรียนต้องเร่งรีบ หากนักเรียนมาสายก็โดนอาจารย์อบรมก่อนเข้าห้องเรียน

ทั้งนี้ นักเรียนต้องเดินผ่านเครื่องสแกนใบหน้า (Face Scan) ณ จุดคัดกรองที่ทางโรงเรียนจัดไว้ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน โดยกำหนดจุดคัดกรองและการเข้า-ออก เพียงจุดเดียว

ซึ่งใช้ตรวจวัดอุณหภูมิ และการบันทึกการเข้าเรียนและเข้าทำงานของบุคลากร ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นที่ทางโรงเรียนอัสสัมชัญใช้อยู่เดิม สำหรับนักเรียนที่มีอุณหภูมิที่สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ต้องเข้าสู่จุดพักสังเกตอาการ โดยมีคุณครูงานสุขอนามัยและพยาบาลวิชาชีพ ตรวจสอบอาการและซักประวัติ เพื่อเข้าสู่การส่งต่อตามมาตรการที่โรงเรียนกำหนด โดยยึดแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ทุกคนที่เข้ามายังโรงเรียนอัสสัมชัญ ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และผ่านจุดคัดกรอง โดยผู้ปกครองนักเรียนและบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาติดต่อหน่วยงานภายในโรงเรียนให้มาติดต่อได้ หลังเวลา 08.00 น.

สำหรับในห้องเรียน ได้จัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนมาเรียนห้องละ 25 คน ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ซึ่งได้จัดเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ภายในห้องเรียน โดยจะแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม สลับวันมาเรียนที่โรงเรียนตามเลขประจำตัวคู่-คี่

ส่วนนักเรียนไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียน ต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ ตามตารางเรียนปกติพร้อมกับนักเรียนในห้อง และภายในบริเวณโรงเรียนการรับประทานอาหาร จัดให้เหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร นักเรียนต้องนำกระติกน้ำดื่ม ติดตัวมาโรงเรียน ลดการสัมผัสในการซื้ออาหาร

โดยใช้แอพพลิเคชั่นในการชำระค่าอาหาร เว้นระยะห่าง (Social Distancing) ในการนั่งรับประทานอาหาร ล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์เจล ก่อนรับประทานอาหาร พนักงานโภชนาการทุกคนสวมหน้ากากอนามัย Face Shield ถุงมือ ผ้ากันเปื้อน และหมวก ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ฯลฯ

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย สำหรับหัวหน้าระดับชั้นทุกระดับชั้น เพื่อใช้ในการสุ่มตรวจวัดไข้ครูพนักงาน และนักเรียน ในระหว่างเวลาเรียน หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ให้คัดแยกออกมาไว้ที่จุดพักสังเกตอาการ โดยให้นั่งพักและสังเกตอาการ พร้อมทั้งบันทึกประวัติและตรวจอุณหภูมิซ้ำ หากยังมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปอีก ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อคัดแยกมิให้เข้าไปปะปนกับผู้อื่นภายในบริเวณโรงเรียน

เปิดเทอมโรงเรียนอัสสัมชัญ

Share

Related posts