กระทรวงการคลัง จะเปิดจำหน่าย พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน”

กระทรวงการคลััง เราไม่ทิ้งกัน

วันนี้ (8 พ.ค. 63) นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบไร้ใบตราสาร (Scripless)

พันธบัตร “เราไม่ทิ้งกัน” วัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนบรรเทาผลกระทบ โควิด-19

โดยมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบและแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามแผนงานโครงการของรัฐบาล ภายใต้ พ.ร. ก. กู้เงินวงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะเริ่มจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษดังกล่าว ในวันที่ 14 พ.ค.63 เวลา 08.30 น. วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได รุ่นอายุ 5 ปี เฉลี่ยร้อยละ 2.40 และรุ่นอายุ 10 ปี เฉลี่ยร้อยละ 3.00 ต่อปี

แบ่งจำหน่ายออกเป็น 3 ช่วง

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวว่า พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ ทิ้งกัน” แบ่งออกเป็น 3 ช่วง

 • สัปดาห์ที่ 1 จำหน่ายให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 • สัปดาห์ที่ 2 จำหน่ายให้ประชาชนรายย่อยซื้อได้ก่อน แบบจำกัดวงเงิน 2 ล้านบาท/คน/ธนาคาร
 • สัปดาห์ที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค.63 เป็นต้นไป เปิดให้ประชาชนทั่วไปและนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไรเข้าซื้อได้แบบไม่จำกัดวงเงิน

โดยซื้อผ่าน BOND DIRECT Application และช่องทางของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

สรุปเงื่อนไขการจำหน่ายได้ ดังนี้

 • การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินจำหน่าย วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท (ออกเพิ่มเติมได้วงเงินตาม พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 ไม่เกิน 200,000 ล้านบาท)

รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.00 ต่อปี
 • ปีที่ 2 – 3 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.25 ต่อปี
 • ปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.50 ต่อปี
 • ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี
 • (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ร้อยละ 2.40 ต่อปี)

รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได

 • ปีที่ 1 – 3 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.50 ต่อปี
 • ปีที่ 4 – 8 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี
 • ปีที่ 9 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.50 ต่อปี
 • ปีที่ 10 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.00 ต่อปี
 • (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี)

ระยะเวลาการ

 • จำหน่าย 14 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2563

การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่จำหน่าย ผู้มีสิทธิ์ซื้อและวงเงินซื้อขั้นต่ำ-ขั้นสูง

ช่วงที่ 1 วันที่ 14 – 20 พ.ค. 2563

 • บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ ในประเทศไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ไม่เกิน 5 หมื่นบาท

ช่วงที่ 2 วันที่21 – 27 พ.ค. 2563

 • บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ ในประเทศไทย วงเงินจำหน่ายที่เหลือจากช่วงที่ 1 ซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท

ช่วงที่ 3 วันที่ 28 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2563

 • บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ ในประเทศไทย และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร วงเงินจำหน่าย ที่เหลือจากช่วงที่ 2 ขั้นต่ำ 1,000 บาท แต่ไม่จำกัดวงเงินซื้อสูงสุด

การจ่ายดอกเบี้ย

 • ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทำการถัดไป (วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ไม่รับชำระด้วยเช็ค)
 • การจ่ายดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ได้แก่ วันที่ 14 พฤศจิกายนและวันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปี
 • วันครบอายุไถ่ถอน 14 พฤษภาคม 2568 และ 14 พฤษภาคม 2573

ช่องทางการจำหน่าย

 • ช่องทางการจำหน่าย – BOND DIRECT Application: ชำระเงินผ่าน Mobile Application และ เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย
 • ATM/Counter/Internet Banking/Mobile Application ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์

ทั้งนี้ สบน.ได้แจ้งให้ธนาคารตัวแทนจำหน่ายปรับวิธีการจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถทำธุรกรรมได้อย่างปลอดภัย ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถาม รายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและวิธีการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร รวมถึงการใช้งาน BOND DIRECT Application จาก สบน. ผู้ลงทุนจะสามารถเข้าถึงพันธบัตรออมทรัพย์ได้อย่างสะดวกสบายผ่านโทรศัพท์มือถือโดยเลือกไปชำระเงินที่ สาขาธนาคารหรือผ่าน Krungthai NEXT ได้

กระทรวงการคลัังเราไม่ทิ้งกัน

Share

Related posts